Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino naudingą projektą

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Lavėjant sielai, keičiasi gyvensena“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal 2019 metų Nacionalinės paramos  kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė – 1500,00 eurų.

2019 m. birželio 5 d. Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos projektui įgyvendinti. Projekto metu atlikti šie darbai: įsijungus į  priemones, skirtas Baisogalai, kaip mažajai 2019 metų Lietuvos kultūros sostinei, surengtos Baisogalos renginių dalyviams 3 ekskursijos „Pažintis su Baisogalos istorija“, parengtas priemonių, skirtų bendruomenės kasmetiniam tradiciniam  renginiui, planas, surinkti žodiniai pasiūlymai renginio programai, surengta tradicinė kasmetinė bendruomenės šventė „Pabūkime kartu“, kurios metu vyko vaikų piešinių paroda „Piešiame tėviškę. Buvo surengtos sporto varžybos. Vyko projekto  viešinimas, projekto ataskaitų pateikimas.

Pagrindinis projekto tikslas – surengti tradicijas ir bendruomeniškumą skatinantį ir žinias apie Baisogalą gilinantį renginį, skirtą  miestelio paskelbimui 2019-aisiais Lietuvos mažąja kultūros sostine. Šis projektas pasižymi plačiu ir reikšmingu socialiniu efektu. Vienas iš pagrindinių projekto socialinių efektų buvo bendruomeniškumo skatinimas. Viso projekto veikla buvo planuojama atsižvelgiant ne tik į šio projekto eigą, bet ir į kitus Baisogaloje ryšium su miestelio paskelbimu 2019 metų mažąja Lietuvos kultūros sostine planuojamus renginius.  Numatytiems projekto tikslams bei uždaviniams pasiekti buvo  įgyvendinamos veiklos, kurių seka buvo nuosekli ir suplanuota.

Bendruomenė kolektyviai tenkino narių socialinįus, kultūrinius poreikius, sprendė daugumai bendruomenės narių aktualias problemas, tarp jų vieną svarbiausių – užimtumo problemą. Kokybiniai projektinės veiklos pokyčiai – kaimo žmonių būrimas, pilietinio aktyvumo skatinimas, informuotumo lygio kėlimas, krašto žmonių darbinio potencialo išnaudojimas, laisvalaikio turtinimas ir įvairinimas, išorinių ryšių užmezgimas ir palaikymas ir kt.

Įgyvendindama projektą, bendruomenė nesiekė jokių privačių interesų tenkinimo, teikiamas projektas negeneravo jokių pajamų ir buvo pelno nesiekiantis.  „Imantai“ vykdė visuomeninę naudą teikiančią veiklą, sukuriančią pridėtinę socialinę vertę, kadangi bendruomenės namai veikia socialinės apsaugos, kultūros, švietimo srityse ir jo veiklos tikslai yra  spręsti kaimo socialines ir  laisvalaikio, užimtumo  problemas, spręsti socialiai pažeidžiamų asmenų problemas, organizuoti kultūros, švietimo bei kitus įvairius renginius, propaguoti pilietiškumo nuostatas.

Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“  informacija

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“