Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės

Vietos projektų administravimo taisyklės 

Socialinio verslo koncepcija

Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės

Vietos plėtros strategijų atrankos taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

LR žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Radviliškio rajono savivaldybė

Vietos veiklos grupių tinklas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Lietuvos kaimo tinklas

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Lietuvos kaimo bendruomenės

Atviros Lietuvos fondas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

Asociacijų įstatymas

Viešųjų pirkimų įstatymas

Buhalterinės apskaitos įstatymas

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinė apskaita

Darbo kodeksas