Nuorodos

Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo (Įsakymas nuo 2018-12-13)

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės (Įsakymas nuo 2017-11-09)

Vietos projektų administravimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-12-01)

Socialinio verslo koncepcija (suvestinė redakcija nuo 2016-08-31)

Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-11-08)

Vietos plėtros strategijų atrankos taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-12-12)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

LR žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Radviliškio rajono savivaldybė

Leader centras

Programa LEADER

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Lietuvos kaimo tinklas

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Lietuvos kaimo bendruomenės

Atviros Lietuvos fondas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir programos administravimo taisyklės

Teisės aktai, reglamentuojantys KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

Civilinis kodeksas

Asociacijų įstatymas

Viešųjų pirkimų įstatymas

Buhalterinės apskaitos įstatymas

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinė apskaita

Darbo kodeksas

Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės

 

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“