Strategijos rodikliai

Numatoma, kad įgyvendinus strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ bus pasiekti strategijos rezultatai, kurie įvertinti šiais matavimo rodikliais:

  Rodiklis Matavimo vnt. Numatyta paraiškoje
1. Vietos projektai, kuriems paramą skiria VVG pagal KPP 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones: vnt. 20
1.1. Vietos projektai pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ vnt. 0
1.2. Vietos projektai pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ vnt. 3
1.3. Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ vnt. 3
1.4. Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ vnt. 14
2. Paramos gavėjų skaičius: vnt. 20
2.1. Paramos gavėjai pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ vnt. 0
2.2. Paramos gavėjai pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ vnt. 3
2.3. Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ vnt. 3
2.4. Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ vnt. 14
3. Bendra investicijų suma priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“: Lt. 7 376 202,81
3.1. Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo atnaujinimu Lt. 6 771 202,81
3.2. Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo paveldu Lt. 605 000
4. Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi kaimo atnaujinimo vietos projektai, skaičius vnt. 14
5. Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius vnt. 4
6. Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius vnt. 1
7. Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių skaičius vnt. 1
8. Sukurtų darbo vietų skaičius: vnt. 7
8.1. Sukurtų darbo vietų vyrams skaičius vnt. 3
8.2. Sukurtų darbo vietų moterims skaičius vnt. 4
8.3. Sukurtų darbo vietų jauniems (iki 30 metų) asmenims skaičius vnt. 0
9. Vietos projektų pobūdis:
– pelno
– ne pelno
proc. 9,48
90,52
10. Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, skaičius (procentais nuo visų VVG teritorijos gyventojų) proc. 65
11. Įsteigtų amatų kiemelių skaičius vnt. 1