Dokumentų formos

V-ojo kvietimo dokumentų formos (rezervinių):

I prioriteto 1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

Paramos paraiškos forma

Bendradarbiavimo sutartis

IV-ojo kvietimo dokumentų formos:

I prioriteto 1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

Paramos paraiškos forma

Bendradarbiavimo sutartis

Mokėjimo prašymo forma

II prioriteto 2.2 priemonė „Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

Paramos paraiškos forma

Mokėjimo prašymo forma

III-ojo kvietimo dokumentų formos:

I prioriteto 1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

Paramos paraiškos forma

Bendradarbiavimo sutartis

Mokėjimo prašymo forma

II prioriteto 2.1. priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai”

Tipinė verslo plano forma (kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo)

Paramos paraiškos forma (kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo) 

Mokėjimo prašymo forma (kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo) 

Paramos paraiškos foma (kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo) 

Mokėjimo prašymo forma (kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo)  

II prioriteto 2.2. priemonė „Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

Paramos paraiškos forma

Mokėjimo prašymo forma

 

II-ojo kvietimo dokumetų formos:

Vietos projektų paraiškos forma 

Mokėjimo prašymo forma

Įgyvendinimo ataskaitos forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko ataskaitos lentelė

 

I-ojo kvietimo dokumentų formos: 

Vietos projektų paraiškos forma
Mokėjimo prašymo  forma
Bendradarbiavimo sutartis
Veiklos aprašas
Įgyvendinimo ataskaitos forma
Nemokamo savanoriško darbo laiko ataskaitos lentelė