Priėmimo į VVG tvarka

Parsisiųsti Priėmimo į VVG narius tvarka

PRIĖMIMO IR IŠSTOJIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RADVILIŠKIO LYDERIS“
NARIUS TVARKA

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ (toliau – Asociacija) užtikrina lanksčią, atvirą ir
nediskriminuojančią naujų narių, veikiančių arba gyvenančių atstovaujamoje veiklos teritorijoje,
priėmimo tvarką.


Asociacijos nariai gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys.
Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, privalo pripažinti Asociacijos įstatus, mokėti nario
mokesti.


Fizinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos pirmininkui turi pateikti
prašymą.


Juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos pirmininkui pateikia prašymą
tapti Asociacijos nariu, juridinio asmens įgalioto organo sprendimą tapti Asociacijos nariu ir nurodo
deleguojamą asmenį, kuris atstovaus juridinį asmenį Asociacijoje.
Naujų narių priėmimo, atsisakymo priimti ir narystės sustabdymo klausimą sprendžia
Valdyba. Sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma.
Deleguoti Asociacijos narių atstovai keičiami juos delegavusios įstaigos sprendimu gavus
Asociacijos valdybos pritarimą.
Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos pateikiant raštišką prašymą Asociacijos
pirmininkui.


Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu jo veikla prieštarauja Asociacijos
tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti Asociacijos uždavinius ir
vykdyti jos funkcijas, taip pat jei nustatyta tvarka nemoka nario mokesčio, už įvairius drausminius
nusižengimus, už Asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo, valdybos sprendimų nevykdymą.
Pašalinimo klausimą sprendžia Asociacijos valdyba.


Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, jo sumokėtas nario mokestis ir kitos
Asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Asociacijai perduotas turtas yra
negražinamas.