Strategijos prioritetai, priemonės ir veiklos sritys

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis”, vadovaudamasi Lietuvos 2007-2013 m. Kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ nuostatomis bei atrankos taisyklėmis, parengė integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“. Strategijos rengimo procese dalyvavo ne tik VVG nariai, bet ir aktyviai bendradarbiauta su vietos bendruomenėmis ir seniūnijų gyventojais.

2009 m. balandžio mėnesį strategija buvo patvirtinta Žemės ūkio ministerijoje, o 2009 m. lapkričio mėn. pasirašyta strategijos įgyvendinimo paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra. Strategija finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšomis, numatytomis valstybės biudžete.

Siekiant įgyvendinti strategijos tikslus ir uždavinius buvo pasirinkti šie strategijos prioritetai,  priemonės ir veiklos sritys:

1. PRIORITETAS.
FIZINĖS IR SOCIALINĖS KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS.

Tikslas – padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir išsaugoti bei atnaujinti kultūrinį paveldą.

1.1. priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Veiklos sritys:

1.1.1. Viešosios  infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas.
1.1.2. Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir jų pritaikymas visuomenės poreikiams.
1.1.3. Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkybą, religinių objektų paprastasis remontas.
1.1.4. Rekreacinės teritorijos infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikant visuomenės poreikiams.
1.1.5. Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra.

2.    PRIORITETAS.
ALTERNATYVINIŲ PAJAMŲ ŠALTINIŲ KAIME KŪRIMAS.

Tikslas – sudaryti palankias sąlygas visoms kaimo gyventojų grupėms turėti galimybę dirbti, sukuriant geresnes sąlygas kaimo vietovėse plėtoti alternatyvias ūkinės veiklos rūšis.

2.1. priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.
Veiklos sritys:

2.1.1. Amatų centrų kūrimas.
2.1.2. Verslo kūrimas kaimo vietovėse.
2.1.3. Paslaugų kaimo gyventojams teikimo plėtra.

2.2. priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas.
Veiklos sritys:

2.2.1. kaimo turizmo skatinimas.
2.2.2. Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra.

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” skelbs kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal strategijos priemones.