Išvažiuojamoji konferencija į Kazlų Rūdos kraštą

Birželio 18 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ organizavo išvažiuojama konferenciją „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programinio laikotarpio perspektyvos“. Išvažiuojamoje konferencijoje dalyvavo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ nariai ir bendruomenių atstovai. Pagrindinis šios išvažiuojamosios konferencijos tikslas susipažinti su Sūduvos vietos veiklos grupės įgyvendintais projektais pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją, pasidalinti patirtimi bei pasiruošti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programiniam laikotarpiui.

Pirmas susitikimas vyko Kazlų Rūdos kultūros centre, kur direktorė Žibutė Šilingienė trumpai pristatė savo veiklą, bei įgyvendintus projektus pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją. Iš viso įgyvendinti trys projektai jų metu pirkti rūbai kolektyvams, įsigyti muzikos instrumentai ir išleistas leidinys apie Kazlų Rūdos dainas, amatus. Susitikime taip pat dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Judita Simonavičienė, kuri pristatė Kazlų Rūdos savivaldybėje įstaigas ir organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas. Bendruomeninės organizacijos teikia tam tikras bendrąsias socialines paslaugas gyventojams, tokias kaip vaikų dienos centrai, sociakultūrines paslaugas vaikams iš socialiai remtinų, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų, organizuoja vaikų užimtumą ir ugdymą, konsultavimo (įsidarbinimo, laiko planavimo, socialinių įgūdžių klausimais), mokymų organizavimo, tarpininkavimo tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų), maitinimo organizavimo bendruomenės centre, karšto maisto pristatymo į namus, laisvalaikio organizavimo, prausimosi ir skalbimosi paslaugas. Iš viso teikiančių paslaugas bendruomenių yra apie 5, neskaičiuojant kitų viešųjų įstaigų.

Vėliau vykome į Višakio Rūdą, kur mus pasitiko Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios kunigas Vidmantas Striokas, kuris trumpai papasakojo apie Višakio Rūdą, įgyvendintus projektus, etnografijos muziejų. Vėliau kunigo lydimi vykome prie Višakio Rūdos šaltinėlio, esančio miške už kilometro nuo bažnyčios. Šaltinėlis žinomas savo gydančiomis savybėmis, todėl laikomas šventu. Kada ir kaip jis atsirado, nežinoma. Yra du pasakojimai, aiškinantys Šaltinėlio (seniau žmonės vadino ne Šaltinėliu, o Šulinėliu) atsiradimą.

Po apsilankymo Višakio Rūdoje vykome į Antanavo bendruomenę, kur mus pasitikom Antanavo bendruomenės nariai, kurie parodė ir papasakojo apie veikianti vaikų dienos centrą, nuvedė į Antanavo koplytėlę, kurios iš­orė liau­diš­kai pa­pras­ta. Pa­grin­di­nį tū­rį den­gia aukš­tas pi­ra­mi­dės malks­nų sto­gas. Vir­šu­je ky­la še­šia­kam­pis bokš­te­lis su svo­gū­no for­mos ku­po­lu ir kal­vio nu­kal­tu kry­žiu­mi. Sie­nas vai­ni­kuo­ja pro­fi­liuo­tas kar­ni­zas. Kop­ly­čios in­ter­je­ras erd­vus ir švie­sus. Še­šia­kam­pė pa­tal­pa deng­ta ly­gio­mis lu­bo­mis. Grin­dy­se len­tų raš­tas kar­to­ja pla­no for­mą.

Vėliau vyko susitikimas Antanavo bendruomenės namuose, kur Antanavo bendruomenės ir VVG Sūdovos pirmininkė Reda Kneiziavičienė trumpai pristatė įgyvendintus projektus pagal vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją, Antanavo bendruomenės teikiamas socialines paslaugas (skalbimo ir prausimosi, karšto maisto tiekimą į namus, maisto davinių išdavimą, pagalba buityje ir namų ruošoje ir kt.). Kalbėta ir apie ateinančio laikotarpio perspektyvas ir galimybes teikti vietos projektus.

Į namus VVG „Radviliškio lyderis“ nariai ir bendruomenių atstovai išvyko pasisėmę geros energijos, dalindamiesi matytų projektų idėjomis, aptardami koks reikšmingas bendradarbiavimo metodas ir patirties dalijimasis.

Parašykite komentarą