logobend

Miežaičių kaimo bendruomenė pradeda įgyvendinti projektą „Ateitis – mūsų rankose”

Aktyvinti kaimo žmones, skatinti juos dalyvauti bendruomeninėje kaimo veikloje nėra lengvas uždavinys. Patys kaimo gyventojai turi suprasti, kad būnant vieningoje  bendruomenėje galima nuveikti didelius darbus. Norėdamas pagerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę, stiprinti tarpusavio  bendruomeniškumo ryšius, užmegzti naujus ryšius  su kaimynine bendruomene Miežaičių kaimo bendruomenės aktyvas pateikė paraišką projektui ,,Ateitis mūsų rankose“. Projektas pateiktas  pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“. Džiaugiamės, kad projektui buvo pritarta ir skirta 32 492,00 Eur parama. Tai yra Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.  Radviliškio rajono savivaldybė  projekto įgyvendinimui skiria  8 123,18 Eur. 2019 m. balandžio 5 d. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja V. Liukpetrytė, VVG ,,Radviliškio lyderis“ pirmininkas R. Kalvaitis ir Miežaičių kaimo bendruomenės pirmininkė L. Dikavičienė pasirašė projekto įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas –  gerinti vaikų ir jaunimo ugdymą, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą,  siekti  socialinės atskirties mažinimo, stiprinant Miežaičių ir kitų aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeninį sutelktumą, įtraukiant juos į bendruomenines socialines veiklas, skatinti gyventojų kryptingą užimtumą,  saviugdą.   

Projekto uždaviniai:

1.    Įtraukti į bendruomenės gyvenimą socialiai pažeidžiamas kaimo gyventojų grupes ir formuoti naujus kaimo gyventojų bendravimo metodus.

2.    Vienyti bendruomenių jėgas, siekiant socialinės, kultūrinės atskirties  problemų sprendimo.

3.    Didinti kaimų vaikų ir jaunimo laisvalaikio galimybes bei sukurti sąlygas aktyviam ir įdomiam laisvalaikio leidimui.

4.    Ugdyti kaimų gyventojų, vaikų ir jaunimo kūrybiškumą ir savarankiškumą, naujas             bendravimo ir saviraiškos galimybes.

Vietos projekto įgyvendinimas prisidės  prie vietos plėtros strategijospriemonės „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“  bendrojo tikslo – organizuoti vaikų ir jaunimo patyriminį ugdymą, tiesiogiai susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu. Į įgyvendinamo projekto veiklas bus įtraukti kaimų vaikai ir jaunimas, senjorai ir daugiavaikės šeimos, bus užmegzti nauji socialiniai ryšiai su Grinkiškio seniūnijos Mėnaičių bendruomene.Sudarytos sąlygos bendruomeninei, kultūrinei, sportinei veiklai – t. y. pagerinta kaimų gyventojų gyvenimo kokybė. Bus suorganizuotas susitikimas – konferencija, sporto šventės, vaikų vasaros stovyklos, žygiai, ekskursijos, vilnos vėlimo užsiėmimai, vytelių pynimo užsiėmimai, susitikimai su įstaigų specialistais, renginiai šeimoms ir kt. Visa tai prisidės prie socialinės atskirties mažinimo. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose. Tikėkime, kad esame pajėgūs veikti kartu ir pasiekti daug teigiamųpokyčių.

Pradėtas projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ įgyvendinimas. Į projektines veiklas įtraukta ir diskusijos – susitikimai su įvairių įstaigų ir organizacijų atstovais. Jų metu norima aptarti socialines negeroves pasitaikančias bendruomenėje. Jau įvyko diskusija –  susitikimas su Radviliškio seniūnijos seniūne G. Kuraitiene, kuri visada noriai bendrauja su bendruomenių atstovais ir Radviliškio PK bendruomenės pareigūne I. Sernoviene, kuri yra nuolatinė Miežaičių kaimo bendruomenės organizuotų susitikimų dalyvė ir patarėja. Su bendruomenės pareigūne diskutuota apie smurto šeimoje pasitaikančius atvejus. I. Sernovienė patarė būti atidesniems ir dažniau pranešti apie smurtą šeimoje. Diskutavome ir apie saugios aplinkos kūrimą bendruomenėje. Gavome patarimų, kad nereikia bijoti kalbėtis su policija, nes kiekvienas kaimas turi savo bendruomenės pareigūną. Kalbėjome ir apie tvarką pačiuose kaimuose. Priėjome išvadų, kad saugiau gyventi ten kur nupjauta žolė, nėra aukštų tvorų, tankių gyvatvorių, kur kaimynai bendrauja vienas su kitu ir nepalieka vienas kito bėdoje. Didelę reikšmę gyventojų saugumui turi ir gyvenvietės apšvietimas, įrengtos filmavimo kameros. Baigdama pašnekovė palinkėjo visiems gyventi saugiai, nes mūsų kaimai yra mūsų pačių namai.

Radviliškio seniūnijos seniūnė G, Kuraitienė trumpai pristatė seniūnijos ataskaitą, biudžetą, seniūnijos atliktus darbus. Paminėjo, kad mūsų bendruomenėje pakeistos durys, atliktas gatvių apšvietimo remontas, pataisytas kelias Miežaičiai – Varnioniai. Pažadėjo, kad bus tvarkomi kelkraščiai kelio Miežaičiai – Ilguočiai atkarpoje. Šiandien šis darbas jau padarytas. Diskusijos dalyviai domėjosi kelių remonto, grediariavimo problemomis, kėlė eismo saugumo klausimus. Į visus juos buvo išsamiai atsakyta, patarta kur kreiptis, kad esamos problemos būtų išspręstos. Manome, kad tokie susitikimai – diskusijos prisideda prie geresnio gyvenimo kaime kūrimo, mažiną pažeidžiamumą, stiprina saugumo jausmą, gerina gyvenimo kokybę.

Miežaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Dikavičienė