Preliminarus Kvietimu grafikas (2023-2027 m. finansavimo laikotarpio)

VVG „RADVILIŠKIO LYDERIS“ TERITORIJOS 2023-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA
1 priemonė „Ekonomiškai ir ekologiškai tvarių, vietos išteklius naudojančių verslų kūrimas ir plėtra“
Priemonės rūšis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra
Priemonės tikslas – skatinti smulkių verslų kūrimąsi ir plėtrą kaime, stiprinti ekonominį kaimiškųjų vietovių potencialą. Remti verslus, siekiant kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas, mažinant nedarbą, skurdą ir socialinę atskirtį kaime.
Planuojama paramos suma, EurDidžiausia paramos suma vietos projektui, EurPlanuojama paremti projektųPlanuojama sukurti naujų darbo vietųPlanuojamas kvietimų teikti paraiškas skaičiusPreliminarus kvietimų grafikas (metais)
420 000,00120 000,004722024 (III ketvirtis)
2025 (I ketvirtis)
2 priemonė „Ekonominės vertės kūrimas panaudojant ūkio subjektų kooperaciją“
Priemonės rūšis „Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių asmenų) bendradarbiavimas“
Priemonės tikslas – skatinti ūkio subjektų kooperaciją, siekiant pelno/naudos dalyviams, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis ištekliais, vykdant bendrą VVG subjektams reikalingą veiklą.
Planuojama paramos suma, EurDidžiausia paramos suma vietos projektui, EurPlanuojama paremti projektųPlanuojama sukurti naujų darbo vietųPlanuojamas kvietimų teikti paraiškas skaičiusPreliminarus kvietimų grafikas (metais)
60 000,0060 000,001112026 (IV ketvirtis)
3 priemonė „Žemės ūkio sektoriaus subjektų konkurencingumo didinimas diegiant skaitmeninimo sprendimus“
Priemonės rūšis „Žemės ūkio verslas“
Priemonės tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio žemės ūkio verslo kūrimąsi ir plėtrą kaime (žemės ūkio produkcijos perdirbimas, rinkodara ir realizavimas) ir jo skaitmeninimą, didinti konkurencingumą skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą. Remti ž. ū. verslus, siekiant kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas, mažinant nedarbą, skurdą ir socialinę atskirtį kaime.
Planuojama paramos suma, EurDidžiausia paramos suma vietos projektui, EurPlanuojama paremti projektųPlanuojama sukurti naujų darbo vietųPlanuojamas kvietimų teikti paraiškas skaičiusPreliminarus kvietimų grafikas (metais)
60 000,0060 000,001112026 (II ketvirtis)
4 priemonė „Integruotos ir įtraukios ekonominės plėtros skatinimas VVG teritorijoje“
Priemonės rūšis „Socialinis verslas“
Priemonės tikslas – skatinti kurti ir plėtoti socialinį verslą, įvairinant prekių, paslaugų teikimą vietos gyventojams. Socialinis verslas leidžia integruoti pažeidžiamas gyventojų grupes į visuomenę bei teikti joms paslaugas, t. y. sumažinti kokybiškų, prieinamų paslaugų trūkumą bei neigiamas visuomenės nuostatas, susijusias su jų integracija.
Planuojama paramos suma, EurDidžiausia paramos suma vietos projektui, EurPlanuojama paremti projektųPlanuojama sukurti naujų darbo vietųPlanuojamas kvietimų teikti paraiškas skaičiusPreliminarus kvietimų grafikas (metais)
60 000,0060 000,001112025 (III ketvirtis)
5 priemonė „Vietos poreikių tenkinimas stiprinant bendruomeninį verslą VVG teritorijos ekonomikos plėtrai“
Priemonės rūšis „Bendruomeninis verslas“
Priemonės tikslas – skatinti kurti ir plėtoti bendruomeninį verslą, įvairinant paslaugų teikimą vietos gyventojams, užtikrinant bendruomeninių organizacijų finansinį savarankiškumą.
Planuojama paramos suma, EurDidžiausia paramos suma vietos projektui, EurPlanuojama paremti projektųPlanuojama sukurti naujų darbo vietųPlanuojamas kvietimų teikti paraiškas skaičiusPreliminarus kvietimų grafikas (metais)
180 000,00120 000,002322024 (IV ketvirtis)
2026 (II ketvirtis)
6 priemonė „Vietos plėtra didinant viešųjų, socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“
Priemonės rūšis „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno)“
Priemonės tikslas – padidinti viešųjų, socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Planuojama paramos suma, EurDidžiausia paramos suma vietos projektui, EurPlanuojama paremti projektųPlanuojama sukurti naujų darbo vietųPlanuojamas kvietimų teikti paraiškas skaičiusPreliminarus kvietimų grafikas (metais)
204 109,00102 054,50222025 (III ketvirtis)
2026 (II ketvirtis)
7 priemonė „Kaimo gyventojų ir organizacijų įgalinimas spręsti vietos iššūkius“
Priemonės rūšis „Veiklos projektai“
Priemonės tikslas – telkti ir aktyvinti kaimo gyventojus, organizacijas, ugdant bei skatinant iniciatyvas kokybiškesniam gyvenimui. Siekiama įgalinti gyventojus puoselėti tradicijas, tarpusavio ryšius, spręsti iššūkius, susijusius su užimtumu, mažu verslumu, socialine atskirtimi, sveika gyvensena, sveikata, klimato kaita ir kt.
Planuojama paramos suma, EurDidžiausia paramos suma vietos projektui, EurPlanuojama paremti projektųPlanuojama sukurti naujų darbo vietųPlanuojamas kvietimų teikti paraiškas skaičiusPreliminarus kvietimų grafikas (metais)
275 000,0025 000,001132025 (I ketvirtis)
2026 (II ketvirtis)
2027 (I ketvirtis)