logobend

Susitikimas dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo

VVG „Radviliškio lyderis“ 2016 m. lapkričio 25 d. organizavo susitikimą su vietos valdžios, VVG nariais ir bendruomenių atstovais. VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis pristatė Vietos plėtros strategijos (VPS) „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos 2016–2023 m.“ prioritetus, priemones, veiklos sritis.

Susitikimo metu daug dėmesio skirta teritoriniams paslaugų centrams pagal VPS priemonę „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“. Pagal  šią priemonę paramos suma vienam vietos projektui negali viršyti 112 910 Eur, paramos lyginamoji dalis iki 80 procentų. Centrai bus steigiami socialinės partnerystės pagrindu ir skirti palaikyti kaimo gyvybingumą stiprinant vietos paslaugų pasiūlą. Kuriami centrai savo teikiamomis paslaugomis turėtų uždengti visą Radviliškio rajono teritoriją.

Susitikimo dalyviai teiravosi, kokioje būsenoje yra VVG „Radviliškio lyderis“ strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos 2016–2023 m.“ įgyvendinimas, kada numatomi kvietimai paraiškoms rinkti. Pagal VPS numatyta pirmąjį kvietimą organizuoti 2017 m. I–II ketvirtį, nes šiuo metu dar nėra paruošta teisinė bazė, kuria vadovaujantis bus rengiami vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai ir reikalavimai, taikomi pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą vietos projektams įgyvendinti.