logobend

Diskutuota apie kaimo vietovių plėtrą

2017 m. vasario 21 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ organizavo susitikimą dėl „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ įgyvendinimo. Susitikime dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko KRPC vadovas Rimantas Čiūtas, kaimo plėtros mokslo programų vadybininkė Rita Petlickaitė, seniūnijų atstovai, VVG pirmininkas Romas Kalvaitis ir VVG administravimo grupė.

Susitikime VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis pristatė Vietos plėtros strategijos prioritetus, priemones, veiklos sritis. Šiais metais vietos veiklos grupė numato pakviesti du kvietimus. Pirmas kvietimas numatomas šių metų I–II ketvirtį, antras kvietimas numatytas šių metų IV ketvirtį. Pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškas vietos veiklos grupė planuoja rinkti pagal pirmo prioriteto „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ dvi priemones „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. Antrojo kvietimo metu vietos projektų paraiškos bus renkamos pagal pirmojo „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ ir antrojo „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ prioritetų priemones išskyrus antrojo prioriteto priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymus, įgūdžių įgijimas“.

Rimantas Čiūtas supažindino su Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimais. Šiuo metu patvirtintuose taisyklėse įdėta nemažai saugiklių, kurie stabdo vietos plėtros strategijų įgyvendinimą. Kaimo bendruomenėms ir kitoms NVO, teikiančimos projektus pagal darbo vietų kūrimą, PVM priskiriamas prie netinkamų išlaidų, paramos intensyvumas 80 procentų, turi būti sukurtos ir išlaikytos darbo vietos, NVO reikalavimai  prilyginami verslui.

Diskutuojant apie kaimo plėtrą, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis akcentavo, kad europinės lėšos būtų panaudojamos tikslingai ir pasiektų kiekvieną kaimo žmogų per socialines paslaugas. Jis taip pat išsakė savo idėjas apie programos įgyvendinimą, įvertinant kiekvieno regiono specifiką.

Daugiausiai dėmesio susitikimo dalyviai skyrė teritoriniams paslaugų centrams, kurie socialinės partnerystės pagrindu bus steigiami pagal pirmą strategijos priemonę. Ši priemonė yra skirta palaikyti kaimo vietovių gyvybingumą stiprinant vietos paslaugų pasiūlą. Kaimo gyventojams, ypač vyresnio amžiaus ir mažiau mobiliems, itin aktualu už priimtiną kainą garantuotai gauti namų ūkių funkcionavimui būtinas paslaugas. Priemonės įgyvendinimas prisidės prie kaimo gyventojų socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, nes įgalins projektų pareiškėjus imtis socialinio verslo ir pasirūpinti svarbiausių kaimo gyventojų poreikių patenkinimu.Pagal priemonę vykdoma ūkinė veikla turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją, kuri aprobuoja tiek pilietinio, tiek privataus sektoriaus dalyvavimą vystant socialinį verslą.

VVG „Radviliškio lyderis“ informacija