Teisės aktai 2023-2027 m.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano laikotarpis:

  1. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 3D-102 “Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo”
  2. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 3D-4 “Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo” https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89b202c08d9d11ed8df094f359a60216/asr
  3. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 3D-528 “Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtinimo” https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8cdd3cd032b611ee9de9e7e0fd363afc/asr
  4. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3D-181 “Dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo” https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9264a980ca4811ed9978886e85107ab2
  5. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-201 “Dėl suteiktos paramos iš EŽŪFKP lėšų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginį planą viešinimo taisyklių patvirtinimo” https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13455be0cfbb11ed9978886e85107ab2
  6. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 3D-38 “Dėl projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencines priemones, rodiklio “Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas” pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo” https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03c973c09d7211ed8df094f359a60216